Votul nostru
Votul cititorilor
[Total: 0 Media: 0]

Un recent proiect de hotărâre de Guvern propune modificarea unor reglementări de aplicare a legislaţiei în materie. Iniţiat de MMFPS, proiectul este supus dezbaterii publice, până pe 17 noiembrie.

De ce trebuie modificate reglementările de aplicare?

Legea nr. 195/2015 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, a reintrodus măsura de subvenţionare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cheltuielilor efectuate în cadrul realizării unor programe care au drept scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale.

Legea nr. 195/2015 prevede prin art. 771 introdus în L. nr. 76/2002, că din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale pot fi subvenţionate, în principal, următoarele categorii de servicii, astfel cum sunt prezentate în alin. (2) al art. 771:

a) servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale;

b) servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme, în condiţiile legii.

Tot în temeiul completărilor aduse de Legea nr. 195/2015, angajarea persoanelor în condiţiile enunţate se va face numai în condiţiile încadrării în cheltuielile bugetare.

De asemenea, subvenţiile se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este:

  • în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă;
  • în perioada 1 noiembrie – 31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.

Subvenţiile se acordă angajatorilor, inclusiv societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes local sau judeţean, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.

Nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern arată că, în urma acestor modificări aduse la nivel de lege, este necesară modificarea, în mod corespunzător, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin H.G. nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Care sunt noutăţile propuse?

Principalele reglementări privind modificarea Normelor metodologice şi a Procedurilor se referă la :

* În programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale sunt cuprinse persoanele neocupate, înregistrate ca şomeri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizaţie de şomaj.

Este pusă de acord măsura prevăzute la art. 771 din lege în conformitate cu prevederile art. 95 alin.(3) din lege, în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial.

Măsura prevăzută la art. 771, în conformitate cu prevederile art. 95 alin.(12) din lege, nu se acordă angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Este enunţată posibilitatea subvenţionării, din sursele prevăzute la art. 771  alin.(1) din lege, şi a altor activităţi de interes pentru comunităţile locale, în afara categoriilor de servicii prevăzute la art.771 alin.(2) lit. a) şi b) din lege, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Angajatorii cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice sunt obligaţi să încheie un contract de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, cu agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru a beneficia de subvenţiile prevăzute la art. 771 din lege.

Este prevăzută prestarea serviciilor şi activităţilor stipulate în lege şi în norme de către angajatorii prevăzuţi la art. 49 alin.(1) din Norme, în baza contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

Sunt prevăzute condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorii pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru prestarea unui serviciu sau a unei activităţi dintre cele eligibile potrivit legii

Sunt prezentate modalităţile de întocmire anuală a programelor de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, de aprobare ale acestora de către autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 772 din lege, precum şi modalitatea de repartizarea a numărului de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Este prevăzută asigurarea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a forţei de muncă, solicitată de angajatori, din rândul şomerilor, în vederea încheierii contractului de finanţare, prin mediere şi repartizare a şomerilor, în vederea încadrării în muncă la angajatorii care au obţinut aprobare, în limita locurilor din programul de ocupare temporară.

Se defineşte sintagma „organizate de autorităţile publice locale” prevăzută la art.771 alin.(2) lit.a) şi b) în sensul aplicării acestor dispoziţii.

Se prevede obligaţia angajatorilor de a încheia cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

Se prevede obligaţia de a anexa la contractul de finanţare, în copie, contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor şi contractul de achiziţie publică.

Este prevăzută posibilitatea ca angajatorul să încadreze în muncă alte persoane din rândul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care există persoane încadrate în muncă iniţial, ale căror raporturi de muncă încetează, în condiţiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, cu condiţia ca durata pentru care sunt încheiate contractele individuale de muncă ale acestora să nu fie mai mare decât perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă şi data expirării duratei pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat.

Se prevede modalitatea de acordare a cuantumurilor lunare ale subvenţiilor prevăzute la art. 772 alin. (2) din lege, angajatorilor, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, proporţional cu timpul efectiv lucrat.

Se defineşte sintagma „contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia”, prevăzută la art.772alin. (2) lit. b) din lege, precum şi valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă avut în vedere la acordarea subvenţiilor.

Sunt precizate documentele care trebuie depuse lunar de către angajator şi autoritatea administraţiei publice locale, pentru finanţarea cheltuielilor cu forţa de muncă încadrată din rândul şomerilor, precum şi termenele de depunere.

Corelativ, se propune modificarea Anexei nr.14 din Normele metodologice.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Scris de: Eugen Staicu

Sursă: LegeStart

Print Friendly

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ