Colegiul Consilierilor Juridici București, reprezintă corpul profesional al consilierilor juridici stagiari și definitivi cu drept de practică și domiciliul profesional în raza administrativ teritorială a municipiului București și a județului Ilfov.

Obligația legală a acestui organism profesional este organizarea integrală, actualizarea permanentă și transmiterea evidențelor consilierilor juridici către instanțele judecătorești, organele de cercetare penală, prefecturi, consilii județene și barouri.

Evidențele consilierilor juridici (tabloul profesional) reprezintă, ca și în cazul celorlalte profesii reglementate, elementul de opozabilitate al exercițiului efectiv și legal, al autocontrolului profesional din perspectiva carierei, eticii și demnității profesionale precum și certificarea standardelor profesionale.

Pentru a descărca și/sau a vizualiza *CERERE de ÎNSCRIERE COLEGIU* este suficient să accesați butonul de mai jos.

PROCEDURA DE SUSPENDARE A EXERCITĂRII PROFESIEI
Exercitarea profesiei de către consilierul juridic se suspendă în următoarele situaţii:
În cazurile de incompatibilitate (situaţii prevăzute la art.10 din Legea nr.514/2003);
În cazul inexistenţei unui contract de muncă sau act de numire în funcţie;
Pe durata concediului de creştere şi îngrijire a copilului;
În cazul interdicţiei de exercitare a activităţilor profesionale dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară, pentru perioada pentru care este dispusă interdicţia;
În cazul neplăţii taxelor profesionale timp de 3(trei) luni de la scadenţa acestora. Suspendarea în asemenea caz, nu intervine de drept, ci se constată și operează de la data deciziei de suspendare.
1. Suspendarea în cazul existenţei unei situaţii de incompatibilitate, inexistenţei unui contract de muncă sau act de numire în funcţie, pe durata efectuării stagiului militar sau pe periada concediului de creştere şi îngrijire a copilului, se face la solicitarea consilierului juridic, facută personal, prin completarea cererii de suspendare (cerere tip) şi cu precizarea motivelor de suspendare.

2. Suspendarea în cazul existenţei interdicţiei de exercitare a profesiei dispusă printr-o hotărâre judecătorească sau disciplinară, se poate face la cererea oricărei persoane interesate, prin decizia Biroului de îndrumare profesională din cadrul Colegiului.

3. Suspendarea pentru neplata taxelor profesionale se poate dispune prin Decizia Biroului de îndrumare profesională din cadrul Colegiului, în situaţia neplăţii taxelor profesionale timp de 3(trei) luni de la scadenţa acestora.

Notă: Colegiul Consilierilor Juridici va soluţiona cererea de suspendare voluntară, numai în situaţia în care consilierul juridic are taxele profesionale achitate la zi.

Pentru viziualizarea si descarcarea Cererii de Suspendare apasati butonul de mai jos.

Definitivatul profesional este examinarea de final după parcurgerea perioadei de stagiu (ucenicie) și are aceiași metodologie procedurală prevazută de Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Organizarea examenelor de definitivat profesional se face lunar, de regulă în ultima miercuri din luna calendaristică în curs. Excepțional se pot (re)stabili alte date in functie de anumite situatii din care putem exemplifica:

 • un nerezonabil de mare/mic număr de consilieri juridici ce susțin concomitent examenul;
 • instituții și/sau companii ce nu se pot lipsi de consilierii juridici înscriși la examen la o anumita dată;
 • perioade anterioare susținerii de examinari în alte profesii sau ocupații juridice (magistratură, avocatură, executori judecătorești, grefieri etc.);
 • imposibilitatea formării Comisiei de examinare;
 • perioade de vacanțe sau sarbători legale.

Toate situatiile exceptionale vor fi anuntate in avans, cu cel putin 10-12 zile calendaristice.

După depunerea cererii se vor urma următorii pași:

Pasul 1:

Stabilirea împreună cu consilierul juridic îndrumător și președintele Comisiei de examinare a tematicii lucrărilor profesionale.

Tematicile ce se constituie în propuneri de lucrări vor fi cel puțin 3(trei), iar Președintele Comisiei de Examinare va alege doar una, lucrare scrisă ce va fi susținută oral de catre candidat la sfârșitul examenului scris.

Lucrarea scrisă nu poate fi mai mică de 25 de pagini și trebuie să redea elemente de experiență profesională câștigată în perioada stagiului, precum și concordanțe între subiectul lucrării și specificitățile instituției sau companiei angajatoare.

Pentru eliminarea suspiciunilor de plagiat, lucrările scrise vor fi transmise în format digital și vor fi publicate pe site-ul oficial al Colegiului Consilierilor Juridici sub numele autorului (consilier juridic).

Pasul 2:

Susținerea examenului de definitivat la data anunțată.

Examinarea cuprinde urmatoarele:

 • examen scris cu notare – rezultat admis/respins;
 • examen oral din tematica aleasă;
 • discuții libere despre volumul și încărcătura profesională din perioada stagiului + recomandarile consilierului juridic indrumator.

Pot constitui reduceri ale perioadei de stagiu sau punctaj suplimentar la examenul de definitivat articole scrise, comentarii relativ la legislația specifică locului de muncă, participarea ca moderator-speaker sau asistent moderator la îndrumările profesionale on-line către ceilalți membrii, organizate de Colegiul Consilierilor Juridici.

În acest caz, consilierul juridic va primi statut de membru corespondent al C.C.J. București și asistat de Secretariatul General se vor stabili în concret modalitățile și procedurile necesare.

Atentie!!! Cu excepția celor menționate mai sus, cererile și documentațiile în vederea susținerii examenului de definitivat se pot depune înainte de împlinirea perioadei de doi ani de stagiu, dar examenele de definitivat nu pot fi susținute decât după atingerea integrala a acestui interval de timp.

Accesând butonul de mai jos puteți descărca modelul de cerere pentru susținerea examenului de definitivat.

Contract îndrumare profesională.

Îndrumarea profesională este activitatea de supraveghere a stagiarului aflat în perioada de ucenicie, perioadă asimilată profesionistului cu capacitate de exercițiu professională restrânsă.

Recomandările și calificativele consilierilor juridici îndrumători au prevalență în abordarea examinărilor și a eligibilității candidaților la examenul de definitivat.

Puteți descărca contractul de îndrmare profesională acționând butonul de mai jos.

(*contractul de îndrumare profesională este unul ORIENTATIV, consilierul juridic îndrumător și cel stagiar având libertatea de a stipula clauze conforme relațiie profesionale)

Procedură examen definitivat profesional (suplimentar)

Vizualizând sau descărcând materialul de mai jos puteți vedea procedura (suplimentar)

Bibliografie examen definitivat profesional

Bibliografia pentru examenul de definitivat poate fi consultată sau decărcată acționând butonul de mai jos.

Taxele si cotizațiile sunt următoarele:

 • Taxa examinare dosar 300 RON – (se plăteste o singură dată la înscriere);
 • Taxa de înscriere colegiu/tablou profesional 150 RON – (se plătește o singură dată la înscriere);
 • Cotizație Colegiu 300 RON/an – (se plăteste semestrial 150 RON/semestru.
 • Cotizația semestrială nu este divizibilă pe luni calendaristice.

Taxele si cotizațiile se pot achita astfel:

În contul Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti deschis la Banca Transilvania – Sucursala LIPSCANI având numărul: RO80 BTRL RONCRT 0V00030101 
sau
La casieria Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti din Bucureşti, Bld. Regina Maria nr.64, sector 4.

N.B. Pentru derularea rapidă şi eficientă a operaţiunilor de virare a sumelor menţionate în contul bancar al C.C.J. Bucureşti, vă rugăm să efectuaţi operaţiunea respectivă doar pe bază de factură!

Termenul de achitare a cotizației consilierilor juridici este:

pâna la 31 decembrie pentru semestrul I al anului urmator respectiv

pâna la 30 iunie pentru semestrul II al anului în curs

Conform art. 31 lit.c din Statutul Profesiei de Consilier Juridic, publicat in Monitorul Oficial al României Partea I – nr. 684/29.07.2004, sunt in situație de suspendare consilierii juridici care în termen de 90 zile de la scadență nu și-au respectat obligațiile profesionale.

Secretariatul General

PROCEDURA DE TRANSFER A UNUI CONSILIER JURIDIC ÎNTRE COLEGIILE CONSILIERILOR JURIDICI MEMBRE ALE UNIUNII COLEGIILOR CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA

Transferul unui consilier juridic de la un colegiu la altul se poate efectua la solicitarea acestuia în una din următoarele situaţii:

Schimbare loc muncă dintr-un judeţ în altul;
Schimbare domiciliu dintr-un judeţ în altul;

Transferul se realizează în două etape:

1. La Colegiul Consilierilor Juridici la care consilierul juridic este înscris;
Dosarul depus de consilierul juridic va cuprinde:
Cererea de transfer – formular tip;
Copie conform cu originalul a contractului de muncă (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă)
Adeverinţă de la locul de muncă – original (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă)
Copie conform cu originalul a actului de identitate (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă)Soluţionarea cererii de transfer de către Colegiul Consilierilor Juridici se face în condiţiile achitării la zi a obligaţiilor profesionale ale acestuia.
In urma aprobării cererii de transfer, Colegiul va elibera acestuia o copie a dosarului depus la inscriere.
2. La Colegiul Consilierilor Juridici la care consilierul juridic doreşte să se transfere;
Dosarul depus de consilierul juridic va cuprinde:
Cererea de transfer aprobată de Colegiul Consilierilor Juridici la care consilierul juridic este înscris;
Copie conform cu originalul a contractului de muncă (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă);
Adeverinţă de la locul de muncă – original (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă);
Copie conform cu originalul a actului de identitate (dacă solicitarea transferului se întemeiază pe schimbarea locului de muncă);
Copia dosarului cuprinzând actele de înscriere, eliberată de Colegiul la care consilierul juridic este înscris.
Taxa de transfer:
Taxa de transfer se achita la Colegiul la care consilierul juridic se transferă şi are valoarea taxei de examinare a dosarului, respectiv 300 lei;
Menţiune:
După aprobarea cererii de transfer, la noul Colegiu, consilierul juridic va figura înscris cu acelasi număr de tablou care i-a fost acordat de primul Colegiu.

Procedura de transfer se desfasoara exclusiv de organizatiile judetene.

Modelul de cerere de tranfer il puteti vizualiza si descarca apasand butonul de mai jos.

Registrele profesionale.

Registrele profesionale reprezintă o componentă de bază a organizării lucrărilor aflate în sarcina consilierului juridic. Aceste registre reprezintă un „workflow” aparte de înregistrările obligatorii aflate în sarcina angajatorilor fie aceștia instituții publice sau companii private și urmăresc strict activitatea serviciului juridic dar nu pe componentă departamentală ci pe a celei individuale.

Registrele profesionale au în vedere două mari componente raționale:

Rațiunea administrativă – echipele serviciului juridic se află în zona de pregătire a deciziei administrative prin rezoluția unor decizii profesionale. Lipsa acestor instrumente îngreunează urmărirea procedurilor tip găsește-distribuie-colaborează mărind riscul deciziilor eronate.

Rațiunea protecției profesionale – precum în cazul tuturor celorlalte profesii reglementate care au în centrul existenței lor profesionale servicii intelectuale pe proprie responsabilitate, consilierii juridici au direct răspunderea juridică a actelor de dispoziție profesională întreprinse în mod particular. Registrele profesionale au așadar o puternică latură de auto-apărare, acestea fiind instrumentele specifice dar și concrete ce dovedesc corectitudinea procedurilor ce s-au constituit în actul de decizie profesională și a administrării situației juridice date spre soluționare.

Registrele profesionale ale consilierului juridic sunt următoarele:

A – REGISTRUL de intrări, ieșiri de corespondență juridică, numerotate și datate;

B – REGISTRUL de evidență privind orice situație litigioasă cu care a fost sesizat;

C – REGISTRUL de evidență privind avizele scrise – datatet și numerotate;

D – REGISTRUL de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părților, a conținutului și a datei actelor.

OBSERVAȚIE: Registrele pot fi ținute în format clasic, pe suport de hârtie, dar ar fi de dorit inserarea formularisticii REGISTRELOR într-o soluție de „document management” . Aceste soluții pot fi alese de consilierul juridic dintr-o varitate extrem de mare disponibilă pe internet și au următoarele avantaje:

 • ușurința arhivării, organizării și localizării datelor și documentelor;
 • asigură consistența coroborativă a datelor și documentelor;
 • asigură protecția înregistrărilor împotriva accesului sau folosinței neautorizate;
 • costuri de energie umană în privința gestiunii mult mai scăzute;
 • costuri mult mai mici decât registrele pe suport de hârtie;
 • nu mai este necesară înregistrarea, legarea și/sau depozitarea REGISTRELOR  la Colegiul Consilierilor Juridici;
 • asigură opozabilitatea față de terți datorită înregistrărilor la un partener tehnologic;

DE REȚINUT: REGISTRELE sunt proprietatea consilierului juridic NU a angajatorului în condiții similare contractării serviciilor externalizate corespunzătoare profesiei de avocat.

Formularistica REGISTRELOR profesionale poate fi descărcată acționând butoanele de mai jos: