CONTRACT DE ÎNDRUMARE PROFESIONALĂ

0
3013

CONTRACT DE ÎNDRUMARE PROFESIONALĂ

Nr. ……../……………

 

Art.1 Partile semnatare:

  1. Dl./d-na ………………………………………………………..………………………, domiciliat/a în …………………………………, str. ………………………. nr. …, bl. ….., sc……, et……, ap……, Sector/Judet……………, posesor/are al/a C.I. seria ……. nr…………., eliberata de …………birou…., la data de…………., CNP: ……………………………, inscris/a pe Tabloul Profesional la pozitia 40S – …….., din data de………….., în calitate de consilier juridic stagiar în cadrul Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti, denumit in contract STAGIAR

si

  1. Dl./d-na ……………………………………………….………………………………, domiciliat/a în …………………………………, str. ………………………. nr. …, bl. ….., sc……, et……, ap……, Sector/Judet……………, posesor/are al/a C.I. seria ……. nr…………., eliberata de …………birou…., la data de…………., CNP: ……………………………, inscris/a pe Tabloul Profesional la pozitia ……………., din data de ……….…, în calitate de consilier juridic definitiv în cadrul Colegiului Consilierilor Juridici …..……………., denumit în contract INDRUMĂTOR.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract are ca obiect derularea activitătilor de stagiu în profesia de consilier juridic, conform Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, a Codului deontologic si a Statutului Profesiei de consilier juridic, reglementând raporturile de îndrumare, fără subordonare, dintre îndrumator si stagiar.

Art. 3 Prezentul contract este încheiat pentru perioada……………………..………., cu respectarea dispozitiilor legale privind stagiul obligatoriu.

PERIOADA DE STAGIU

Art. 4 Stagiul reprezintă perioada premergatoare definitivării în profesia de consilier juridic si are drept scop pregătirea profesională a consilierului juridic la începutul exercitării profesiei.

Art. 5 (1) Durata stagiului este de 2 ani si se organizează în baza Legii nr. 514/2003 si a Statutului Profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, din 29 iulie 2004, în concordantă cu specificul domeniului de activitate în care îsi desfăsoară activitatea consilierul juridic.

(2) Stagiul se suspendă în perioada neexercitarii profesiei.

 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PĂRTILOR

Art. 7 Drepturile si obligatiile părtilor contractante decurg din legislatia în vigoare.

Art. 8 ÎNDRUMĂTORUL are dreptul:

(1) de a supraveghea si urmări modul în care STAGIARUL îsi respectă toate îndatoririle din programul studiilor;

(2) de a stabili si aplica criteriile de evaluare a activitătii desfăsurate în profesia juridică, a cunostiintelor dobândite în perioada stagiului, conditiile necesare de îndreptare si stimulare, precum si situatiile de intrerupere si reluare din alte motive a perioadei de stagiu.

Art. 9 ÎNDRUMĂTORUL are obligatia:

(1) să prezinte Consiliului CCJB, la sfârsitul perioadei de stagiu, un raport de activitate  asupra modului în care stagiarul si-a îndeplinit în mod efectiv îndatoririle profesionale.

(2)să asigure informarea permanentă a STAGIARULUI cu noutatile în domeniul studiilor si activitătii juridice desfăsurate sau în legătură cu acestea.

(3)să stabilească împreună cu STAGIARUL programul de lucru privind anumite aplicatii juridice.

(4) să propună spre rezolvare teme de cercetare de înalt nivel juridic, care să conducă la dezvoltarea cunoasterii în domeniu la nivelul cerintelor si practicilor juridice, să ofere solutii eficiente juridice.

(5) să acorde sprijin si informatii profesionale pentru a se putea gestiona cu profesionalism cazurile încredintate si pentru a se valorifica/ dobândi/ perfectiona pregătirea profesională si deontologică a STAGIARULUI.

(6) să acorde STAGIARULUI referintele solicitate de acesta la încetarea contractului.

Art. 10 STAGIARUL are următoarele drepturi:

(1) să beneficieze de îndrumarea necesară, conform legii.

(2) să solicite îndrumatorului întreruperea programului de pregătire pe motive medicale sau din alte cauze bine justificate, conform legii, cu decalarea corespunzătoarea desfăsurării activitătilor stabilite de îndrumator.

(3) să solicite în scris retragerea de la stagiu, pe motive întemeiate, cu avizul CCJ Bucuresti.

(4) să folosească facilitătile puse la dispozitie de îndrumător pentru asigurarea îndrumării.

Art. 11 STAGIARUL are urmatoarele obligatii:

(1)să respecte reglementările legislatiei în vigoare si cele specifice privind exercitarea profesiei de consilier juridic, pe toată durata derulării activitătii juridice.

(2) să parcurgă programul de studii impus de îndrumător la termenele fixate si să finalizeze lucrările impuse de îndrumător în perioada stabilită prin sarcinile de serviciu si regulamentul propriu în vigoare.

(3) să propună proiecte de lucru sau sarcini, lucrări.

(4) să informeze îndrumatorul cu privire la orice activitate la care participă pentru pregătirea si formarea profesională.

(5) să îndeplinească întocmai si la timp sarcinile repartizate de consilierul juridic îndrumator.

(6)să-si organizeze activitatea si timpul de muncă înfunctie de obligatiile profesionale asumate.

SANCTIUNI SI LITIGII

Art. 12 (1) Nerespectarea de către stagiar a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine sesizarea ColegiuluiConsilierilor Juridici Bucuresti de către îndrumator pentru luarea măsurilor corespunzatoare, după caz încetarea contractului de îndrumare prin refuzul îndrumatorului de a mai spijini activitatea stagiarului.

(2) Stagiarul, în situatii bine justificate, are dreptul de a contesta sanctiunea, întermenul legal de 30 de zile de la data comunicării, la CCJ Bucuresti pentru a solicita un alt îndrumător.

Art. 13 (1) Orice litigiu în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabilă.

(2) În eventualitatea în care stingerea divergentelor nu poate fi convenită pe cale amiabilă, solutionarea acestora va fi realizată de către organele de conducere ale CCJB , respectiv se supun arbitrajului decanului sau consilierului juridic delegat de decan sau reprezentantului C.C.J.

ÎNCETAREA/SUSPENDAREA CONTRACTULUI

Art. 15 Contractul de îndrumare încetează/se suspendă:

(1)        la data expirării perioadei înscrise la art. 2, stabilită conform prevederilor legale;

(2)        la momentul excluderii/suspendării din profesie a îndrumătorului/stagiarului;

(3) la data încetării relatiei de muncă unde îsi desfăsoară activitatea îndrumatorul/ stagiarul, dacă aceasta nu este reluată la un alt loc de muncă pe funcia de consilier juridic.

În caz de abatere disciplinară profesională gravă a Stagiarului, contratul încetează fără previz.

Încetarea îndrumării va fi comunicată în scris CCJB întermen rezonabil de la data de la care a intervenit.

DISPOZITII FINALE

Art. 16 Prevederile prezentului contract de îndrumare se completează cu dispozitiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, a Codului deontologic si a Statutului profesiei de consilier juridic.

Art. 17 Orice modificare la prezentul contract se face prin act aditional, cu acordul părtilor.

Art. 18 Încheiat astazi, __.___.______ în 3(trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatara si unul pentru a fi depus la Colegiu Consilierilor Juridici Bucuresti de către Îndrumător.

              INDRUMATOR,  

                                                                                         STAGIAR,                                                                                                     

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să comentați
Introduceți numele dumneavoastră aici